Komunikaty

  Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

2016-02-05 12:00:59 wystawiać pojemniki ? 

Gmina ma prawo, a nawet obowiązek, ustalić nie tylko sposób rozmieszczenia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, ale i obowiązki właściciela związane z ich opróżnianiem. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zapadł 2 lutego 2016 r. Badana przez sąd sprawa dotyczyła skargi Aleksandry M. na uchwalony przez Radę Miejską w Trzemesznie regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie. A konkretnie na postanowienie regulaminu nakazującego właścicielom nieruchomości takie rozmieszczenie pojemników na śmieci, aby firma odbierająca odpady komunalne mogła je opróżnić bez konieczności wchodzenia na posesję. Ewentualnie ich wystawiania na ulicę w dni, w które odpady są odbierane. Skarżąca domagała się stwierdzenia nieważności tego postanowienia regulaminu, argumentując, że jest osobą niepełnosprawną i w konsekwencji nie jest w stanie wystawić samodzielnie pojemników na odpady na ulicę. Została pozbawiona możliwości korzystania z organizowanego przez gminę systemu odbioru odpadów komunalnych, bo firma odmówiła wejścia na jej posesję w celu opróżnienia śmietników. Naczelny Sąd Administracyjny skargę oddalił, utrzymując w mocy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (sygn. II SA/Po 1036/13). – Gmina ma obowiązek uregulować sposób rozmieszczenia pojemników na odpady na terenie nieruchomości oraz obowiązki właściciela posesji związane z ich udostępnianiem firmie odbierającej śmieci – wskazywał Mariusz Kotulski, sędzia NSA. Obowiązek gminy w tym zakresie został wyraźnie zapisany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy.

Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000037297, Kapitał Zakładowy 50.000zł